Anh Trần

Thái Hoá phong đầu ngọc tỉnh liên Khai hoa thập trượng ngẫu như thuyền Lãnh tỷ tuyết sương cam tỷ mật Nhất phiến nhập khẩu trầm kha thuyên. *** #photo Hung Manh Nguyen #Makeup Anh Trần