Đặng Thị Nga

Bạn chỉ có một cuộc đời, đừng lãng phí thời gian cho những kẻ bạn không ưa.