Đặng Trang

Hạnh phúc là một thứ nước hoa mà hễ ta đổ cho người khác thì thế nào ta cũng có được vài giọt cho chính mình❤️