Jun Vũ

Đã về lại Thái, kết thúc 1 tuần bay liên tục. *thật sự đuối* 😭😭😭