Trần Bích Hạnh

MMakeup: Quyên Chu Phôt Nguyễn Tuấn Thành -Hạnh Bích Trần-