Yến Bảo Phạm

“Tôi sợ mình không còn đủ quyền để mỗi lần sai lại đưa tuổi trẻ ra chuộc lỗi…”